สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ