สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

12 มิถุนายน 2567 ศตม.9.3 สุรินทร์ จัดกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (RAI4E) ปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ