สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีภูมิลำเนาในเขตสุขภาพที่ 9 ขอให้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลปลายทาง


ข่าวสารอื่นๆ