สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับศบส. 64 คลองสามวา สำนักอนามัย กทม. รณรงค์ความรู้ “โรคหัดและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6”

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์

1. ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันตนเองจากโรคหัด และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ร่วมกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2. ตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กนักเรียน

3. บริการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยที่ผู้ปกครองอนุญาต เพื่อลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคหัด

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมจัดบูธนิทรรศการโรคหัด และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โรคหัด และโรคที่สามารถป้องกันภายในโรงเรียน เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อให้ความรู้กับเด็กต่อไป

...วัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ปิดช่องว่างการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุ 1 - 12 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคหัด ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดอย่างเข้มแข็งและเร่งด่วน ในระหว่าง ปี 2562 - 2563 รวมทั้งเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดของประเทศไทยลง โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ

...กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุ 1 - 12 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และกลุ่มเด็กวัยเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ