สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สปคม. พัฒนาโครงร่างวิจัยสำหรับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อผลิตงานวิจัยคุณภาพ

วันที่ 15-16 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยสำหรับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมฯ ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยรรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค

วิทยากรโดย รศ.ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิบรรยาย หลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
พร้อมทั้งสอนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ทั้งนี้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้เร่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยพื้นฐาน / งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ (R 2 R ) และผลักดันให้แต่ละ
กล่มงานผลิตผลงานวิจัยที่มีคณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ