สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

          

 

กำหนดการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

หัวข้อเรื่อง “Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 outbreak” The series ep. 1 - 4

ในวันพุธที่ 4, 11, 18 และ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 -  15.30 น.


วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 

เวลา 13.00 - 13.50 น.    บรรยายในหัวข้อเรื่อง Outbreak situation in HCW and risk assessment during the COVID-19 pandemic in Thailand.

        โดย นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

         และ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

เวลา 13.50 - 14.40 น.   บรรยายในหัวข้อเรื่อง Evidence on SAR CoV-2 transmission and physical distancing

โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 14.40 -15.30 น.    บรรยายในหัวข้อเรื่อง SAR CoV-2 variants of Concern Collecting, Handing and Interpretation of antigen test kit.

โดย ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

เวลา 13.00 - 13.50 น.    บรรยายในหัวข้อเรื่อง Optimized clinical management to reduce COVID-19 outbreak and SAR CoV-2 variants of concern.

โดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

เวลา 13.50 - 14.40 น.   บรรยายในหัวข้อเรื่อง Lessons learned in infection prevention for COVID-19 in healthcare settings.

โดย อ.พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลา 14.40 -15.30 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง Isolation and cohorting of patient with suspected/confirmed COVID-19, Environmental/engineering control and modification among COVID-19 outbreak.

โดย พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์

และ อ.ภัทร วัฒนธรรม บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 

เวลา 13.00 - 13.50 น.    บรรยายในหัวข้อเรื่อง IPC consideration in the context of COVID-19 vaccination.

โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 13.50 - 14.40 น.   บรรยายในหัวข้อเรื่อง Optimal compliance with appropriateuse of PPE to reduce HAI.

โดย นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

และ ผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 14.40 -15.30 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง Surveillance and outbreak investigation of COVID-19 among healthcare settings.

โดย นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

 

วันพุธที่ 25 สิงหาคา 2564 

เวลา 13.00 - 13.50 น.    บรรยายในหัวข้อเรื่อง Monitoring and evaluation of IPC practices of hospital during COVID-19 pandemic.

โดย นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

และ ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 13.50 - 14.40 น.   บรรยายในหัวข้อเรื่อง Consideration for surgical procedure in COVID-19 patients.

โดย รศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

และ ศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 14.40 -15.30 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง IPC management for Quarantine Facilities for COVID-19.

โดย นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ และ อ.วราภรณ์ เทียนทอง

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

 

*********************************************

 

ลงทะเบียนผ่าน QR Code

ลิ้งก์เข้าร่วมอบรมวิชาการผ่านโปรแกรม Cisco Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 02 590 3006

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 02 590 3443  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ