สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

การคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2565

กรมควบคุมโรค
ขอเชิญหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
เพื่อขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค 
และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

yesหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อุทิศตนฯ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจําปี 2565 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ enlightened pdf
yesแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ enlightened word / pdf

mailmailmailmail
ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบเสนอรายชื่อฯ กลับไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสโรชา  เพ็ญเขตกิจ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3964

 

เอกสารแนบ >>>> https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZO5Ax1KvqiWaq5Y2Rr9ZlWwVWMzrPok


ข่าวสารอื่นๆ