กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ งบสสสฯ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล

เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

 ครั้งที่ 3/2564

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                         ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  ๒๕๖4  จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างฯ  รายละเอียด--> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ