กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ งบ สสส. ครั้งที่ 3/2564

    ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 3/2564 และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว  นั้น

    บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก --> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ