กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560”

   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ถูกกำหนดให้เป็นกฎหมาย ตามบัญชี 1 (ลำดับที่ 43) ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย    พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีการออกประกาศกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่  วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2566  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

enlightenedแสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form <----- คลิก

enlightenedแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย <-----คลิก

blush ศึกษา ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพิ่มเติม <-----คลิก