กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

  ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศ ทั่วโลกในการร่วมรณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2563 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use 

  แต่ทว่า ด้วยปัจจุบันนานาประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยโรคดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการปอดอักเสบรุนแรง ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้กำหนดคำขวัญภาษาไทยเพื่อใช้ในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง  

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดโลโก้ --->คลิก