กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ....

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 

Download สรุปผลการรับฟัง :: คลิก