กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36 ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ) จำนวน 44 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญทางด้านวิชาการสถิติ พัฒนาสมรรถนะให้สามารถจัดทำโครงการสำรวจและนำเสนอข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ทิศใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ