กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์ “การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกันต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    วานนี้ (25 ต.ค. 2564) นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2564 และมีพิธีประกาศเจตนารมณ์ “การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกันต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง สร้างข้าราชการที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงาน ที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องและยึดมั่นในสถาบันหลัก
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ