กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

การนำเสนอผลงานในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564
เรื่อง “DDC COVID-19 เร็วคือรอดประชาชนปลอดภัย” ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meeting) โดยมี
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เป็นผู้แทน
กรมควบคุมโรคในการนำเสนอผลงานดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร ประธานกรรมการ
มูลนิธิ TQM ในประเทศไทยเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งชื่นชมการทำงานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการวางกลยุทธ์ 6C ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ