สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย โดย คลินิกอาชีวเวชกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้และร่วมกันวางแผนดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายโกวิทย์ บุญมีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ