สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

Covid-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

 

สรุปใจความสำคัญ

• ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

• ผู้ที่จะเดินทางจากเขตติดโรคอันตราย กรณี COVID-19 เข้ามาในประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์และหลักฐานการมีประกันสุขภาพกับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง เมื่อผู้เดินทางผ่านการคัดกรองเข้ามาในประเทศไทย กำหนดให้ผู้เดินทางทุกคนต้องเฝ้าระวังอาการตัวเองอยู่ในบ้านหรือห้องพักโรงแรม เป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องรายงานอาการตัวเองตามความเป็นจริงกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกวัน

• แรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองพบมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังจะได้รับการส่งตัวไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลตามที่รัฐกำหนด แรงงานไทยที่สุขภาพแข็งแรงเมื่อเข้ามาในประเทศไทยให้เฝ้าระวังอาการตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยของตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

• ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เกิดขึ้นภายใน 14 วัน หลังเข้ามาในประเทศไทย ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

เขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

   

Test Link 3D Flippage