สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ศูนย์คุณภาพ

1. แบบฟอร์มต่างๆ

 • คำแนะนำการใช้รายงานการประเมินตนเอง Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติ SP/วิธีปฏิบัติงาน WI/CPG  แนวทางเวชปฏิบัติ Download !
   
 • บัญชีความเสี่ยงหน่วยงานคลินิก Download !
   
 • บัญชีความเสี่ยงหน่วยงานสนับสนุน Download !
   
 • แบบฟอร์ม  Service Profile 64 Download !
   

2. มาตรฐานโรงพยาบาล

3. ระเบียบปฏิบัติ-แนวทางปฏิบัติ 

 • ระเบียบปฏิบัติการยุติช่วยฟื้นคืนชีพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ยาที่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติด Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลความปลอดภัยของรถพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการยุติช่วยฟื้นคืนชีพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการระบุตัวผู้ป่วย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเรียกทีมสนับสนุนการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบริหารความเสี่ยง Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน Download !