สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

ประกาสผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (ตำแหน่งนิติกร)

      ตามที่ได้มีประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)  โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติงานเฉพาะด้านคดีทางปกครอง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ) และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3  มกราคม ๒๕๖3 ไปแล้ว นั้น

       บัดนี้ การคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (ปฏิบัติงานเฉพาะด้านคดีทางปกครอง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ