ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน
19 กันยายน 2562

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
16 กันยายน 2562

โครงการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นห้องประชุม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2562

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ระยะเวลา 12 เดือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
10 กันยายน 2562

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 848,000 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
10 กันยายน 2562

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 649,200 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
10 กันยายน 2562

โครงการจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
9 กันยายน 2562

โครงการการวิจัยระยะที่ II/III แบบฉลากในพหุสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วย) (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)
6 กันยายน 2562

ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จ้างเหมาจัดงานพระราชพิธีเตรียมการรับเสด็จ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และรัชทายาท งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
6 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9)
4 กันยายน 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
3 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
3 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
3 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
3 กันยายน 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
2 กันยายน 2562

โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
2 กันยายน 2562

จ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปี 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันราชประชาสมาสัย
30 สิงหาคม 2562

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
30 สิงหาคม 2562

โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
30 สิงหาคม 2562

โครงการเช่าพื้นที่คลินิกและพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
29 สิงหาคม 2562

โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Vial Load) จำนวน 11,520 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
29 สิงหาคม 2562

ราคากลางจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
29 สิงหาคม 2562

โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit)ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มน้ำโขง (RAI2E)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
27 สิงหาคม 2562

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,747,200 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
26 สิงหาคม 2562

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
19 สิงหาคม 2562

โครงการประเมินความเสี่ยงเชิงกีฏวิทยาของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาและประสิทธิผลของการควบคุมแมลงพาหะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย (กองควบคุมโรตติดต่อนำโดยแมลง)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)
16 สิงหาคม 2562

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 16 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
14 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
13 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อ และคู่มือการประเมินด้านการสื่อสารความเสี่ยง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
9 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปรอมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง