ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน
19 กรกฎาคม 2562

ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
19 กรกฎาคม 2562

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
12 กรกฎาคม 2562

โครงการจ้างผลิดสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
11 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่ราคากลาง ทรายเคลือบ Temephos ๑% ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักระบาดวิทยา
8 กรกฎาคม 2562

ตารางแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
26 มิถุนายน 2562

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
25 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
20 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังโรคสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
20 มิถุนายน 2562

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อสารเคมี 4 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
20 มิถุนายน 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
18 มิถุนายน 2562

โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
18 มิถุนายน 2562

โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
17 มิถุนายน 2562

โครงการจ้างจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง (๓๕ kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
10 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
10 มิถุนายน 2562

ตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อยา Oseltamivir Capsule 75 มก.

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
31 พฤษภาคม 2562

โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ และ บี จำนวน 3 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
30 พฤษภาคม 2562

ตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ www.pinkforms.com จำนวน 1 ระบบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
30 พฤษภาคม 2562

ตารางแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 3 ของกรมควบคุมโรค

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
30 พฤษภาคม 2562

ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
30 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
27 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
27 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
24 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
24 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
23 พฤษภาคม 2562

โครงการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
23 พฤษภาคม 2562

โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
13 พฤษภาคม 2562

โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
13 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
13 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี