ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
8 ตุลาคม 2561

การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปโตซัวในลำไส้ และพฤติกรรมสุชภาพของประชาชนคนไทย ปี พ.ศ.2562 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) รหัสโครงการวิจัย 61054

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
8 ตุลาคม 2561

การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในประเทศไทย (The Young MSM Cohort Study) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ.

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
3 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
3 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงผ้าสำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
3 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยารักษาโรคหนอนพยาธิ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
3 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
2 ตุลาคม 2561

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างก่อสร้าง
2 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
1 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
14 มีนาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 32 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
28 พฤศจิกายน 2559

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
23 สิงหาคม 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
10 สิงหาคม 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
20 เมษายน 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
9 มิถุนายน 2558

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเปิดตัวโครงการการพัฒนาความร่วมมมือเครือข่ายเฝ้ารระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
6 พฤษภาคม 2558

สอบราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตก๊าชไนโตรเจนสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างและมวลโมเลกุล จำนวน 1 รายการ และซ่อมเปลี่ยน อะไหล่ และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
6 พฤษภาคม 2558

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ
6 เมษายน 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
3 เมษายน 2558

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ PT Scheme เพื่อรองรับมาตรฐานในระบบ iso/iec 17025

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
6 มกราคม 2558

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารแปรรูปของสาร ๑, ๓-Butadiene ในห้องปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา ซื้อ
6 มกราคม 2558

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกาศ/ผล สอบราคา จ้างเหมาบริการ