ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
18 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
17 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
10 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไปพร้อมระบบสำรองข้อมูล จำนวน 12 เดือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
30 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่คลินิก และพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
20 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน ๓ วัน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองกฎหมาย ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
12 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
6 มิถุนายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
31 พฤษภาคม 2562

ประกาศกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
31 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
31 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
28 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
23 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อม LCD Projector จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
4 เมษายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
26 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
26 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
8 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD และค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
8 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
5 มีนาคม 2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัจิการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการตามแผนแม่บท ในช่วง 5 ปี แรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
4 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
1 มีนาคม 2562

เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานสารบรรณและเสริมสร้างสุขภาพกายใจของ บุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองกฎหมาย ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในโครงการฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
28 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้เขช่าห้องประชุม พร้อม LCD Projector

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
16 มกราคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
7 มกราคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
20 ธันวาคม 2561

เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองกฎหมาย ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า
19 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง เช่า