ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-2076

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 107 ชุด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า จำนวน 20 หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีห้องครัวและติดตั้งชั้นวางของพร้อมขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ จำนวน 200 เล่ม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ-1701 จำนวน 1 เส้น

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1698

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กร-4920 จำนวน 1 ลุก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
15 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1701

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างยกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-2461

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กย-9780

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2274

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอตาคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
5 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
5 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
4 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
4 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
4 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ