ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
18 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction Real-time (PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(GeneXpert รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
12 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-๑ Test V๒.๐) จำนวน 150 กล่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
9 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
8 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ตามภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
4 กรกฎาคม 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
2 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E)โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
25 มิถุนายน 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Extermal Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบ NFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
17 มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
17 มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
12 มิถุนายน 2562

ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
11 มิถุนายน 2562

ขอส่งสรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
11 มิถุนายน 2562

ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
5 มิถุนายน 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อยา Oseltamivir Capsule 75 มก. จำนวน 100,000 เม็ด)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
30 พฤษภาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
30 พฤษภาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
28 พฤษภาคม 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
28 พฤษภาคม 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ผ่านระบบNSW ระยะที่ 3)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
27 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักวัณโรค
27 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 แห่ง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
27 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสี่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง