ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน
18 กันยายน 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
17 กันยายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
13 กันยายน 2562

แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเอสบซีในเลือด (HCV Viral load) จำนวน 384 เทสต์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
13 กันยายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียชายแดนไทย-กัมพูชา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
11 กันยายน 2562

ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9)
11 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาอเนกประสงค์)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป
10 กันยายน 2562

แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอส TM เพื่อลดความเสียงต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยา และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ระบาด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
9 กันยายน 2562

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคไม่ติดต่อ
9 กันยายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย จำนวน 62 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
9 กันยายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วยจำนวน 4 หมวด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
6 กันยายน 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาทำความสะอาด)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
6 กันยายน 2562

สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
4 กันยายน 2562

ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
3 กันยายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
30 สิงหาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
30 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
28 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
28 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
28 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
28 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป้นระยะเวลา 12 เดือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
22 สิงหาคม 2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
22 สิงหาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
22 สิงหาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
22 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่คลินิก และพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
15 สิงหาคม 2562

แผนการจัดจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
9 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒" จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง
6 สิงหาคม 2562

ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร 1)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
6 สิงหาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
6 สิงหาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร
5 สิงหาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยต่างๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคาร และระเบียงรอบนอกของอาคารต่างๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร