ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
15 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีคัดเลือก (ทราย)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
24 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
23 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีติดรถยนต์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด (CAP/CTM HCV QUANT TEST V๒.๐) โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
7 พฤษภาคม 2562

สคร. 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
5 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก เช่า
20 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 ร้าน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก เช่า
13 มีนาคม 2562

จ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
27 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
22 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธิคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักวัณโรค ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
19 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
19 ตุลาคม 2561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ