ข่าวสาร

15 ปี สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แนะเทคนิคและขั้นตอนการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ไวรัสตับอีกเสบบี

1 กรกฎาคม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี

ใส่ถุงยางยังไงให้ #ไร้ลูก #ไร้โรค

คลิปวิดิโอความรุนแรงในเด็ก

เชิญชวนเลิกบุหรี่ โดยแชมป์ ชนาธิป

เชิญชวนเลิกบุหรี่ โดยแชมป์ ศรัณภัสร์

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัข/แมว กัด ข่วน เลีย ในเบื้องต้นสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ไวรัส RSV ภัยร้ายของเจ้าตัวเล็ก

โรคไข้หูดับ

คลิปวิดิโอ บรรยากาศ เวทีสัมมนา Merit Maker.. Drown No More “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” และพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดี ระดับประเทศ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

VDO Presentation "Together, Drowning Is Preventable" ในเวทีสัมมนา Merit Maker ...Drown No More วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

คลิปวิดิโอ "การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็ก) ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ ใ น เ ด็ ก หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น"

คลิปวิดิโอ "การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กโต) ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ ใ น เ ด็ ก หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น"

คลิปวิดิโอ "การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต) รวม 2 ตอน

เพลง "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม"

DVD ชุดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี 2555 ทีมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงโชว์ Role play ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2555

DVD ชุดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี 2555 ทีมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1