กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกการควบคุมยาสูบระดับชาติ มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายในปี ๒๕๖๔