กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ประสาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมควบคุมโรค อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นระบบ และต่อเนื่อง