กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของกรมควบคุมโรคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และรองรับการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ระบบราชการปรับตัว รู้เท่าทัน ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมควบคุมโรค
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานอำนวยการและเครือข่าย (สธ 0427.1)

 1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
 2. พัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3. พัฒนาระบบประเมินผลปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร
 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร และจัดการความรู้ได้ตามภารกิจ
 5. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์การกรมควบคุมโรค
 6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
 7. จัดทำรายละเอียดประกอบการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการรายบุคคล และจัดทำสรุปยอดเงินเข้าบัญชีให้กองคลัง
 8. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานการเงินการบัญชี และการพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดประชุมของหน่วยงาน และงานอาคาร สถานที่
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ (0427.2)

 1. พัฒนาระบบกลไก และจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมควบคุมโรค
 3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด
 4. นิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด
 5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค (CCO)
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ (0427.3)

 1. ขับเคลื่อน ผลักดัน การยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
 2. ยกระดับ พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ
 3. นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพ กรมควบคุมโรค
 4. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานคุณภาพ และผลงานรางวัล UN
 5. สนับสนุน ผลักดัน และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกรมควบคุมโรค
 6. พิจารณาเสนอควบคุม กำกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG)
 7. ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงาน
 8. ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และปฏิรูป (0427.4)

 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการฯ และการพัฒนาระบบราชการกรม หน่วยงาน รวมทั้งการนำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ
 2. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาภารกิจ การจัดโครงสร้าง องค์การระบบงาน ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาท กระบวนการทำงานของกรมควบคุมโรค
 3. วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ประสานงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์การของกรมควบคุมโรค
 4. ปรับโครงสร้างและบทบาทของกรมควบคุมโรค ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข
 5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (IT)
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย