กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ระดับมาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2580