สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

พัฒนาองค์ความรู้ เรียนรู้ ถ่ายทอด สื่อสารและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ