สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โครงสร้างบุคลากร สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

......................................................................

                                                                           กลุ่มบริหารทั่วไป

 

                                                                                               

                              นางสาวพิมพ์ปวีณ์  ศุขประสงค์                        นางสาววันทนา วงษ์บุตร                            นางนันทพัทธ์  เดชะคำภู

                     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ / หัวหน้ากลุ่ม                     นักทรัพยากรบุคคล                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                                                                                               

                                  นางสาวธนิตา  บุญมาเลิศ                              นางสาววัชลี  ชูชิต                            นางสาวพรพิมล  พรไพศาลศักดิ์

                                    นักจัดการงานทั่วไป                                   นักจัดการงานทั่วไป                               นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                                                              

                                นางสาวชุรีพร  โพธิ์เจริญ                           นางสาวไพรินทร์  เจริญทรัพย์                    นางสาววิรสุดา ทรัพย์ประสงค์

                              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                             นักจัดการงานทั่วไป                                   นักจัดการงานทั่วไป

                                                                                               

                              นางสาวอภิชญา  จันทร์ปาน                               นายมนัส  คงสะอาด                          นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

                                    นักวิชาการพัสดุ                                  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ                             พนักงานขับรถยนต์

......................................................................

                                                          กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย

 

                                                                            

                             นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล                       นางสาวรุจยา  แก้วทรัพย์ศักดิ์                      นางสาวพรนิภา  เปรมแปลก

                           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                 

                            นางสาวชมพูนุช  พรหมมายนต์                           นางสาวภัทราภรณ์  จำปี

                                 นักวิชาการสาธารณสุข                                  นักจัดการงานทั่วไป

......................................................................

                                                            กลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

                                                                             

                          นางนิรันตา  ศรีบุญทิพย์                               นายกฤษกร  คนหาญ                                นายโยธิน  วรรณทอง

               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / หัวหน้ากลุ่ม                    นักวิชาการเผยแพร่                                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                                                                                               

                                 นายวุฒิชัย  ช่อชะลาศรี                               นางสาวภาวินี  ชาญเชิงค้า                         นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

                                เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                             เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ                        เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ

......................................................................

                                                              กลุ่มวิชาการเผยแพร่และมวลชนสัมพันธ์