หน่วยงานภายใน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5314-0774-6

โทรสาร : 0-5314-0773

ตั้งอยู่ : 447 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5521-4615-7

โทรสาร : 0-5532-1238

ตั้งอยู่ : 306 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5622-1822

โทรสาร : 0-5622-6620

ตั้งอยู่ : 516/66 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3623-9302, 0-3623-9306

โทรสาร : 0-3623-9301

ตั้งอยู่ : 76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 032-310761-3, 032-310766

โทรสาร : 032-338580, 032-321512

ตั้งอยู่ : 123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : NULL

โทรสาร : NULL

ตั้งอยู่ : NULL

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ : 043222818-9

โทรสาร : 043226164

ตั้งอยู่ : 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : NULL

โทรสาร : NULL

ตั้งอยู่ : NULL

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9)

หมายเลขโทรศัพท์ : 044212900

โทรสาร : 044218018

ตั้งอยู่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 045 255 934, 045 243 235

โทรสาร : 045 255 188

ตั้งอยู่ : เลขที่ 267 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-753-41147

โทรสาร : 0-753-42328

ตั้งอยู่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 478/74 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-336079-81

โทรสาร : 074-336084

ตั้งอยู่ : 168 ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000