สำนักวัณโรค

สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB

2019-06-07

กรมควบคุมโรค สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB  

    ในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม สำนักวัณโรค นำโดย แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค ร่วมกับ Dr.Salmaan Keshavjee, Director of Global Health และทีมงานจาก Harvard Medical School, Stop TB Partnership, WHO ประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค (Zero TB) โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อดำเนินงาน Zero TB Initiative เป็นการเร่งรัดดำเนินการหยุดยั้งเพื่อยุติวัณโรคของประเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข ในการดำเนินงานการค้นหาผู้ป่วย การตรวจและรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent TB infection : LTBI) ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

    แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค(TB) วัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวี ร่วมด้วย(TB/HIV) และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)  โดยปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี  พ.ศ. 2578 โดยประเทศไทยได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าประสงค์เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 โดยมุ่งเน้น “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Zero TB initiative ที่มีเป้าหมายในการยุติปัญหาวัณโรคเช่นกัน โดยหลักการสำคัญคือ การค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรค การรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และการให้ยารักษาการติดเชื้อวัณโรค  
    ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กล่าวอีกว่า สำนักวัณโรค ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค (Zero TB)” เพื่อดำเนินงาน Zero TB Initiative เป็นการเร่งรัดดำเนินการหยุดยั้งเพื่อยุติวัณโรคของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ นำโดย Dr.Salmaan Keshavjee, Director of Global Health และทีมงานจาก Harvard Medical School, Stop TB Partnership, WHO เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข ในการดำเนินงานการค้นหาผู้ป่วย การตรวจและรักษาการติดเชื้อวัณโรค ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขตและระดับจังหวัด ทั้ง ๒๗ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนโลก และเจ้าหน้าที่สำนักวัณโรค จำนวน ๑๓๐ คน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ แนวทางการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า      กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค (Zero TB)” โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ในการดำเนินงาน Zero TB Initiative เป็นการเร่งรัดดำเนินการยุติวัณโรคของประเทศ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายในการดำเนินงานการค้นหาผู้ป่วยและรักษาการติดเชื้อวัณโรค ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการยุติวัณโรค เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน