สำนักวัณโรค

สำนักวัณโรค ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเรื้อรัง” พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้วัณโรค และนำรถ X-RAY “Digital X-Ray Mobile” ร่วมออกหน่วยบริการทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health”

2019-06-21

สำนักวัณโรค ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเรื้อรัง” พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้วัณโรค และนำรถ    X-RAY “Digital X-Ray Mobile” ร่วมออกหน่วยบริการทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health”

        

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การอนามัยโลก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สภาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่(SEATCA) โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ผู้เข้าร่วมปะชุมประมาณ 1,000 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

         ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว สำนักวัณโรค นำโดยแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค เข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพทางเดินหายใจ National Healthy Lung Forum    พร้อมร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเรื้อรัง” นอกจากนี้ สำนักวัณโรค ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้วัณโรคกับบุหรี่ และนำรถ X-RAY “Digital X-Ray Mobile” ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ณ       ลานหน้า โรงแรมเซ็นทราฯ ให้กับ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้เข้าร่วมปะชุมภายในงานดังกล่าวด้วย

 

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีผู้ป่วย     วัณโรคจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ป่วยกว่า 110,000 คน และเป็น 1 ใน  14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูง จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เชื้อดื้อยาสูง และ จำนวนผู้ป่วยวัณโรคในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็น   วัณโรคสูงกว่าคนทั่วไป ผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่สูบบุหรี่เป็น      3-4 เท่า ในคนสูบบุหรี่ที่เป็นวัณโรค อาการของโรคจะรุนแรงและลุกลามเร็วขึ้นรักษายากขึ้น เช่น  ไอมากกว่า เหนื่อยหอบมากกว่า เมื่อเอกซเรย์ปอดจะพบมีแผลวัณโรคที่ใหญ่กว่าและโรคกระจายได้มากกว่า อีกประการหนึ่งคนสูบบุหรี่ที่เป็นวัณโรคมักจะรู้ว่าเป็นวัณโรคช้า เนื่องจากเข้าใจผิดว่าอาการไอที่เกิดจากวัณโรคเกิดจากการสูบบุหรี่ โรคจึงลุกลามมากและกว่าจะรู้อาการก็รุนแรงจนเสียชีวิตในที่สุดจึงเป็นสาเหตุให้คนเป็นวัณโรคที่สูบบุหรี่เสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ส่วนในผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาหายแล้ว การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงการกลับมาป่วยเป็น วัณโรคซ้ำมากกว่าคน    ที่ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม และทำลายเนื้อปอด ทำให้ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคของปอดมีประสิทธิภาพลดลง ประกอบกับภูมิต้านทานของผู้สูบบุหรี่ลดลงทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่หายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอด เชื้อวัณโรคเกิดการเจริญเติบโตจนกลายเป็นวัณโรคขึ้นได้ ผู้สูบบุหรี่จึงควรที่จะเลิกสูบ เพื่อลดโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคต้องหยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรค จากสถิติที่พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยอยู่ที่ 31 % ทำให้ประมาณการได้ว่ามีผู้ป่วย วัณโรคไทย กว่า 15,000 คนที่เป็นคนสูบบุหรี่ซึ่งผู้สูบบุหรี่ที่เป็น วัณโรคแล้วต้องหยุดสูบโดยเด็ดขาดหากต้องการให้โรคหายเร็วและผลการรักษาที่ดีขึ้น ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไปที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาวัณโรค หากมีอาการไอผิดปกติติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ เป็นหวัดแล้วหายช้า ไอมีเสมหะปนเลือด มีไข้ตอนบ่ายๆเย็นๆ มีเหงื่อออกผิดปกติตอนเวลาหลับกลางคืน เจ็บชายโครงเวลาหายใจ หรือมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติ

 

****************************************************************************