กองกฎหมาย

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2018-12-14

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง

  • -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ประกาศกรมควบคุมโรค

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

      ตัวอย่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

      ตัวอย่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก