Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนกันยายน


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564