กรมควบคุมโรค

วิธีซื้อ/จ้าง

ประเภท

เลือกหน่วยงาน

สคร.1 เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน