กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

◙ แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

◙ แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี

◙ แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจำปี

  • ปีงบประมาณ 2567  

แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจำปี 2567 รอบ1

แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจำปี 2567 รอบ2

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567