กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

รองผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวสกุณา อยู่ดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจิระณี คงเกิด

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกานต์พิชชา สุวบุตร

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอัญชณา อ่อนละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมยุรี ราชสีห์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสิริกร หาธรรมมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรีย์ สานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุรัญญา วรรลยางกูร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางขวัญใจ อินทร์จันทร์

แม่บ้าน บ 2

นางสาววรางคณา แจ้งธรรมมา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรณี ตระการภาสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญจน์ณมล ฤกธิ์ประวัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายนิติ ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายทศพร บุตรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุนทรี เครือฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป

นางทรงสมร เสน่หา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรี สุมา

พนักงานขับรถยนต์

นายนเรศ ศรีพิพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ

นางธารินี ศรีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นายนัฐวุธ แก้วสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิมพ์ชนก คล้ายแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเขมฐิดา มงคล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงบประมาณ
นางสาวมัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงดาว ศรีนักราช

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวนันทิยา แตงเผือก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพัฒน์ เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอัครพล บุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนรากร แตงไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริรัตน์ ชิลนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มแผนปฏิบัติราชการ
นางสาวสกุณา อยู่ดี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวาสนา วัฒนไกรสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกพร เตวะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญลักษณ์ สมจา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนิสรา มุ่งดี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นายชาญคณินท์ ธีระสูตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา หงคำเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิดา ขุนไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญรดี ศิลานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปุลวัฒน์ พุ่มเรือง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยา กาบแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมินตรา สายพิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศนิษา เจริญผล

นักทรัพยากรบุคคล

นายลัทธพล สังคสิน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายและประสานงานพิเศษ
นางนาถลดา ประสงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวเวสารัช สรรพอาษา

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายนรินทร์ กรรณเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทราภรณ์ เครือกุณา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน