กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางภัคนี สิริปูชกะ

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายปุลวัฒน์ พุ่มเรือง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา ตั้งภัทรภิญโญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร ปานแดง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอัญชณา อ่อนละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมยุรี ราชสีห์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุรัญญา วรรลยางกูร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพัชรีย์ สานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางขวัญใจ อินทร์จันทร์

แม่บ้าน บ 2

นางสาวอรณี ยำน้ำอ่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญจน์ณมล ฤกธิ์ประวัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายทศพร บุตรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุนทรี เครือฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป

นางทรงสมร เสน่หา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรี สุมา

พนักงานขับรถยนต์

นายนเรศ ศรีพิพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวดาริกา มุสิกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเอมมิกา กฤษณะโยธิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นัฐวุธ แก้วสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกชัย วรรณแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิมพ์ชนก คล้ายแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจารุวรรณ ปิ่นมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเขมฐิดา มงคล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงบประมาณ
นางสาวมัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนันทิยา แตงเผือก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอัครพล บุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพัฒน์ เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภาวินี ช่วยยก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนรากร แตงไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มแผนปฏิบัติราชการ
นางสาวสกุณา อยู่ดี

หัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจิดาภา น้อยอ่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวาสนา วัฒนไกรสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกพร เตวะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
นางสาวบุตษรา นาคลำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชาญคณินท์ ธีระสูตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา หงคำเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิดา ขุนไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์
นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิติ ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายสันติสุข คงคารัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริร่งเรือง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายลัทธพล สังคสิน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มประสานงานพิเศษ
นางนาถลดา ประสงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่มประสานงานพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ

นายนรินทร์ กรรณเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรางคณา แจ้งธรรมมา

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสิริกร หาธรรมมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมินตรา สายพิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศนิษา เจริญผล

นักทรัพยากรบุคคล

นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยา กาบแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชญานิตย์ สินสุพรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน