กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายในปี 2570