กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มงานจริยธรรม 67 1 66
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 65 65
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2
4 กองกฎหมาย 126 11 115
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 115 57 58
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 157 57 100
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 385 385
8 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 160 83 77
9 กองนวัตกรรมและวิจัย 21 1 20
10 กองบริหารการคลัง 1,688 7 1,681
11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 186 1 185
12 กองป้องกันการบาดเจ็บ 302 3 299
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 378 378
14 กองระบาดวิทยา 96 94 2
15 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 126 44 82
16 กองโรคติดต่อทั่วไป 2,434 14 2,420
17 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 247 75 172
18 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 235 1 234
19 กองโรคไม่ติดต่อ 131 5 126
20 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 702 116 586
21 กองวัณโรค 171 170 1
22 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
23 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
24 สถาบันบำราศนราดูร 4,024 4,149 -125
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 92 11 81
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 751 23 728
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 409 1 408
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51 5 46
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 37 37
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 187 60 127
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 104 25 79
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 258 339 -81
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 158 6 152
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 463 1,167 -704
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 292 471 -179
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 275 295 -20
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 139 26 113
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 493 62 431
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 212 46 166
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 1,425 1,013 412
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 39 220 -181
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 184 23 161
45 สำนักงานเลขานุการกรม 142 9 133
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 23 6 17
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 302 8 294
18,157 8,706 9,451