Responsive image

เข้าใช้งาน Stata 15/IC

เข้าใช้งาน Stata 15/IC

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Stata 15/IC เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ สามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกกรมควบคุมโรค โดยอนุญาตให้เฉพาะบุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรค เข้าใช้งานผ่านระบบ remote desktop connection จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมในเครื่องของผู้ใช้งาน

ระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 1 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านี้ได้ขึ้นกับปริมาณผู้ขอใช้งานในขณะนั้น 
และท่านสามารถเข้าใช้งาน (log in) ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต


Download คู่มือเข้าใช้งาน Stata 15/IC update 8 มิ.ย. 2561


ลงทะเบียนขอใช้โปรแกรม Stata 15/IC ที่ https://goo.gl/forms/xfbOiqYya9152QE02
หรือ สแกนคิวอาร์ (QR code) ในรูป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวธีราพร  อินต๊ะวงศ์
โทร. 02 590 3149
E-mail : irem.academic@ddc.mail.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ