ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0434/
20 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
2565
21 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
1920000
-
2
2564
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
สธ 0434/
-
-