ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.6 ชลบุรี เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและศูนย์ฝึกอบรม (Emergency Operation Center &Training Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์โรค  และภัยสุขภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC & SEZ)

          วานนี้ (9 กันยายน 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและศูนย์ฝึกอบรม (EOC &Training Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)  เพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทำให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการจัดการภาวะวิกฤติอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม บุคลากรที่มีความพร้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น

          แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ จากสถิติในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 สคร.6 ชลบุรี มีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ต้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทั้งหมด 17 เหตุการณ์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ ภัยจากอุบัติเหตุและบาดเจ็บ 10 เหตุการณ์ ภัยจากโรคติดต่อ 6 เหตุการณ์ และภัยจากสารเคมี รังสีนิวเคลียร์ 1 เหตุการณ์ และมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์มากขึ้นในพื้นที่ EEC ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร 0-3827-1881-2 หรือที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 

                               *********************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค 

วันที่ 10 กันยายน 2562


ข่าวสารอื่นๆ