กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์ม

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

    3.1 แบบใบสมัครสมาชิก

    3.2 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.002

    3.3 แบบ กสจ.ขอรับเงินกองทุน กสจ.004/1

    3.4 แบบคำขอรับเงินกรณีตาย กสจ.004/2

    3.5 แบบทะเบียนรับและนำส่งใบสมัคร แบบ กสจ.001/1

    3.6 แบบคำขอคืนเงิน กสจ. แบบ 005

4. แบบใบลา

     4.1 ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

     4.2 ลาพักผ่อน

    4.3 ลาอุปสมบท

    4.4 ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

    4.5 ลาเข้ารับการตรวจเลือก

    4.6 ลาศึกษา ดูงาน

    4.7 ลาไปองค์การระหว่างประเทศ

    4.8 ลาติดตามคู่สมรส

    4.9 ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

    4.10 แบบแจ้งการประสบภัย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตาม พรบ. 2537 คพร.สป.1

    4.11 หนังสือรับรองของแพทน์ คพร./สป.2

5. บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    5.1 คำขอมีบัตรประจำตัว

    5.2 แบบสำเนารายการบัตรฯ ข้าราชการ

    5.3 แบบสำเนารายการบัตรฯ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

    5.4 แบบสำเนารายการบัตรฯ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ ลูกจ้างประจำ

    5.5 แบบฟอร์มบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)