กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                    

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

                  

                  

ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์
4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่างๆซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     4.1 เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ
     4.2 เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในราชการ
     4.3 เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์
     4.4 เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก

 

ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

สาย 4 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

  การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)ประดับร่วมกับชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

สาย 3 ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

  การประดับชุดข้าราชการ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา
  • ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

สาย 2 ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

  การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประดับร่วมกับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรง ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
 

สาย 1 ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)

 

 

  การประดับชุดข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
  • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรง ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

 

  •  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  •  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

  •  การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

  •  ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรี่ยญราชอิสริยาภรณ์ของสตรีที่ได้รับพระราชทาน และยังไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ 

อ้างอิง :  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  •  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  •  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

  •  บัญชีแนบท้าย

  •  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

  •  ขั้นตอนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์