กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
  • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
  • ดวงตรา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
  • ดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย
  • ดารา ท.ม. (ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) เยื้องไปทางซ้าย