กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน) กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ดาวน์โหลด : หนังสือของสำนักงาน ก.พ. ได้จากเว็บไซต์ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ.