กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฏ ก.พ. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564)

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ

การตรวจสอบผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การประเมิน ตำแหน่งประเภททั่วไป

การตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

     แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

     แบบฟอร์มประเภททั่วไป

ดาวน์โหลด : หนังสือของสำนักงาน ก.พ. จากเว็บไซต์ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ.