กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฏ ก.พ. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564)

ประเภทวิชาการ  :  หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและการประเมินผลงาน เพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน

>>  หลักเกณฑ์ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค

>>  การตรวจสอบผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

>>  การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

>>  การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

>>  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในอัตรา 15,600 บาท


ประเภททั่วไป  :  หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อย้าย โอน หรือเลื่อน


การแต่งตั้งคณะกรรมการ / มอบหมายให้บุคลากรเป็นกรรมการ ของหน่วยงาน

>>  การตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

>>  ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

>> แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

แบบฟอร์มประเภททั่วไป

>> ตัวอย่างแบบฟอร์มให้คะแนน