กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

ขอความร่วมมือตอบแแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอบพระคุณค่ะ

เปิดโครงการ โดย นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค


การทบทวนทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลงาน ตามที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมกำหนด
โดย นางสาวจิรกานท์ จันดี กลุ่มคัดเลือกประเมินและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค


หัวข้อ 1 : ลักษณะผลงานวิชาการและการเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินเป็นอย่างไร  
โดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค


หัวข้อ 2 : การพิจารณาประเมินผลงาน สายงานวิชาการสาธารณสุข 
โดย นายสุขสันต์ จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค


หัวข้อ 3 : แนวทางการเขียนผลงานให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ 
โดย นางศุภวรรณ มโนสุนทร  ผู้เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค


หัวข้อ 4 : การพิจารณาประเมินข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงงาน
โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รักษาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข) กรมควบคุมโรค


หัวข้อ 4 : แนวทางการเขียนข้อเสนอแนวคิด ฯ ให้มีคุณภาพ 
โดย นายบุญเสริม อ่วมอ่อง ผู้เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค


  เอกสารประกอบการบรรยาย

  ประเด็น ถาม-ตอบ